Pozemky

  • výpis listu vlastnictví z evidence Katastru nemovitostí
  • snímek katastrální mapy z evidence Katastru nemovitostí
  • kopii uzavřených nájemních/prodejních smluv (pokud jsou uzavřeny)
  • smlouvu o nabytí vlastnictví k oceňované věci nemovité (je-li k dispozici)
  • smlouvy o věcných břemenech (pokud jsou uzavřeny)
  • již zpracované znalecké posudky nebo ocenění
  • územní rozhodnutí
  • stavební povolení
  • při ocenění lesního pozemku údaje z lesního hospodářského plánu