Posudek ve stavebnictví

  • výpis listu vlastnictví z evidence Katastru nemovitostí
  • snímek pozemkové mapy z evidence Katastru nemovitostí
  • kolaudační rozhodnutí, případně stavební povolení
  • projektová dokumentace stavby
  • již zpracované znalecké posudky
  • smlouvu s dodavatelem díla
  • stavební deník
  • doklady o použitých materiálech
  • dokumentaci z provádění díla
  • další podklady podle potřeby