Project controlling

 • odborný dozor nad prováděním stavebních prací
 • posouzení harmonogramu výstavby
 • posouzení smlouvy o dílo
 • kontrola a plnění rozpočtu
 • posouzení více a méně prací

Komplexní sledování výstavby
 • předrealizační fáze
 • realizační fáze
 • fáze dokončení projektu
Předrealizační fáze – kontrola a posouzení
 • vlastnických a právních vztahů
 • rozpočtu
 • smlouvy o dílo
 • stavebního povolení a relevantních dokladů
 • projektové dokumentace
 • harmonogramu
 • pojistných smluv
Realizační fáze – periodická kontrolní zpráva
 • kontrola rozestavěnosti
 • kontrola harmonogramu
 • kontrola provedených prací se schváleným rozpočtem
 • změny v projektové dokumentaci
 • posouzení kvality výrobků, materiálů a prací
 • zjišťovací protokoly
 • žádosti o čerpání finančních prostředků
 • stavební deník
Fáze dokončení projektu
 • kontrola závěrečné faktury
 • kontrola vad a nedodělků
 • prověření kolaudačního rozhodnutí